Algemene voorwaarden Samen Bevallen

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursus Samen Bevallen. De vereniging Samen bevallen, verzorgt de complete zwangerschapscursus Samen Bevallen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van een minicursus, een weekendcursus, een privécursus en een herhalingscursus. Alle cursussen worden hierna aangeduid als ‘de cursus’.

Artikel 2. Begripsbepalingen
Zwangerschapsdocent: Een gecertificeerde docent van de vereniging Samen Bevallen Cursist: De zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven voor een Cursus Samen Bevallen en van wie de inschrijving bevestigd is CAP: Centraal Aanmeld Punt ZIO: Zwangerschapsdocent in opleiding

Artikel 3. De cursus
De cursus wordt gegeven door een zwangerschapsdocent van de vereniging Samen Bevallen. De zwangerschapsdocent bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start. De zwangerschapsdocent maakt dit voorafgaand aan de cursus bekend. De complete cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal zes zwangeren en hun partners. De cursus bestaat uit zeven avonden voor de bevalling en één terugkombijeenkomst na de bevalling. Een uitzondering hierop is mogelijk indien er sprake is van een groep van minder dan drie zwangeren en hun partners. De minicursus wordt gevolgd in een groep van minimaal twee en maximaal vier zwangeren en hun partners. De minicursus bestaat uit vier avonden voor de bevalling. In overleg kan de zwangerschapsdocent besluiten een terugkombijeenkomst na de bevalling te houden. De privécursus bestaat uit minimaal zes uur, verdeeld over twee of drie dagdelen en wordt gegeven aan één of twee zwangeren en hun partners. De weekendcursus wordt gevolgd in een groep van minimaal één en maximaal zes zwangeren en hun partners. De weekendcursus bestaat uit vijf dagdelen binnen één weekend op een externe locatie. Zowel het weekend als de locatie wordt door de vereniging bepaald. Een herhalingscursus kan worden gegeven aan één zwangere en haar partner privé of aan een groep zwangeren en hun partners, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het aantal uren en/of avonden kan in overleg worden vastgesteld.

Artikel 4. Inschrijving
Inschrijving geschiedt bij een CAP van een regio of rechtstreeks bij een zwangerschapsdocent. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Zodra de zwangerschapsdocent schriftelijk via mail of reguliere post heeft bevestigd dat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen de vereniging Samen Bevallen en de cursist. De cursist is zowel de zwangere als haar partner. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. Alleen de inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

Artikel 5. Tarieven
De tarieven van de cursus verschillen per regio en zijn op te vragen bij het CAP of bij de zwangerschapsdocent waar de cursist de cursus wil volgen. – Een complete cursus kost tussen de € 170,- en € 200,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten en 21% BTW). – Een minicursus kost tussen de € 140,- en € 170,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten en 21% BTW). – Voor de privécursus geldt een uurtarief tussen de € 40,- en € 50,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten en 21% BTW, exclusief eventuele reiskosten). – De tarieven voor de weekendcursus en herhalingscursus zijn te vinden op de website van de vereniging Samen Bevallen: www.samenbevallen.nl. (prijswijzigingen voorbehouden). De prijzen die Lytse Pop hanteert voor haar cursussen zijn inclusief €20,- inschrijfgeld en administratiekosten per cursus.

Artikel 6. Betaling
De wijze van betaling van de administratiekosten, het inschrijfgeld en de cursus verschilt per regio. De wijze van betaling wordt bepaald door het CAP of de zwangerschapsdocent bij wie de cursist zich heeft ingeschreven. Bij de inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij er annulering plaatsvindt, zie hiervoor artikel 7 en 8. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gezonden worden. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar teneinde een vergoeding aan te vragen. De cursisten dienen zelf in de polisvoorwaarden van hun verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. De vereniging Samen Bevallen heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 7. Annulering door de cursist
Wanneer een cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient hij/zij het CAP of de zwangerschapsdocent hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of op een andere locatie. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd met uitzondering van de administratiekosten of het inschrijfgeld. Lytse Pop hanteert voor haar cursussen €20,- inschrijfgeld en administratiekosten per cursus. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten of inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 8. Annulering door de vereniging Samen Bevallen
De vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld + administratiekosten of inschrijfgeld worden geretourneerd. De zwangerschapsdocent zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid
De zwangerschapsdocent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van de vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door de vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging Samen Bevallen valt. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Stagiaires
Het is mogelijk dat tijdens (een deel van) de cursus een ZIO, kraamverzorgende of verloskundige in opleiding aanwezig is. Ook kan (een deel van) de cursus worden gegeven door een ZIO. Indien (een deel van) de cursus wordt gegeven door een ZIO zal dit altijd gebeuren onder supervisie en verantwoordelijkheid van een gecertificeerde zwangerschapsdocent. De cursist wordt voor aanvang van de cursus op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een ZIO.

Artikel 13. Klachten
Indien een cursist een klacht heeft, kan hij/zij deze klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de vereniging Samen Bevallen.