Algemene voorwaarden cursussen Met Vertrouwen Bevallen en Informatiebijeenkomst Borstvoeding

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Informatie Bijeenkomst Borstvoeding en de zwangerschapscursus Met Vertrouwen Bevallen (ééndaagse cursus en privécursus). Lytse Pop verzorgt deze cursussen. Alle cursussen worden hierna aangeduid als ‘de cursus’. Lytse Pop is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65018060. Lytse Pop is eigendom van Elma van Troost.

Artikel 2. Begripsbepalingen 
Docent: Elma van Troost of een andere door Lytse Pop aangewezen docent.
Cursist: de zwangere vrouw die zich heeft ingeschreven voor een cursus en van wie de inschrijving bevestigd is.

Artikel 3. De cursus 
De cursus wordt gegeven door Lytse Pop. De Informatiebijeenkomst Borstvoeding en de ééndaagse cursus worden gevolgd in een groep van minimaal vier en maximaal acht zwangeren. De docent bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start. De docent maakt dit voorafgaand aan de cursus bekend.
De privécursus bestaat uit 1, 2 of 3 lessen. De privécursus wordt gegeven aan één zwangere cursist met of zonder haar (geboorte)partner erbij en in overleg gepland.

Artikel 4. Inschrijving 
Inschrijving geschiedt via de website van Lytse Pop. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Zodra Lytse Pop via mail heeft bevestigd dat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen Lytse Pop en de cursist. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. Alleen de inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

Artikel 5. Tarieven
De Informatiebijeenkomst Borstvoeding kost €35,- per zwangere (partner mag gratis mee). De tarieven van de ééndaagse cursus zijn €135,- per cursist inclusief €25,- inschrijf- en administratiekosten. Met partner is het tarief €149,- De privécursus kost €175,-  voor 3 uur, €300 voor 6 uur of €400 voor 8 uur (exclusief reiskosten zoals vermeld op de website). Een uitzondering op de tarieven is mogelijk als er een actie of iets dergelijks is.

Artikel 6. Betaling
Bij de bevestiging van de inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 7 en 8. Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal een herinnering gezonden worden. Cursist kan de factuur indienen bij haar ziektekostenverzekeraar teneinde een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Lytse Pop heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 7. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij de docent hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd met uitzondering van de administratie- en inschrijfkosten van €25,-  Bij annulering vanaf zes weken tot eenentwintig dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratie- en inschrijfkosten verschuldigd. Bij annulering vanaf eenentwintig dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 8. Annulering door Lytse Pop
Lytse Pop of de docent behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld inclusief administratie- en inschrijfkosten  worden geretourneerd. De docent zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, eventueel in een andere vorm, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid
De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Lytse Pop en/of de docent. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door Lytse Pop en/of de docent voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Lytse Pop en/of de docent mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Deelnemen aan de cursus is voor eigen risico. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lytse Pop valt. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Klachten
Indien een cursist een klacht heeft, kan hij/zij deze klacht schriftelijk of per mail indienen bij Lytse Pop tijdens de cursus of binnen zes weken na afloop van de cursus. Lytse Pop streeft er altijd naar om er samen met de cursist uit te komen.