Algemene voorwaarden trainingen Lytse Pop

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Trainingen gegeven door Lytse Pop. Alle trainingen worden hierna aangeduid als ‘de training’. Lytse Pop is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65018060. Lytse Pop is eigendom van Elma van Troost.

Artikel 2. Begripsbepalingen 
Docent./trainer: Elma van Troost of een andere door Lytse Pop aangewezen docent.
Deelnemer: de persoon die zich heeft aangemeld voor de training en van wie de aanmelding bevestigd is.
Opdrachtgever: de organisatie, het bedrijf of de groep die een training laat maken en geven door Lytse Pop.

Artikel 3. De training 
De training wordt gegeven door Lytse Pop. Lytse Pop bepaalt op welke datum en op welk tijdstip de training start. Dit wordt vooraf bekend gemaakt, zodat helder is waar deelnemers zich voor aanmelden. De training wordt gegeven in een groep, via een digitale livestream. De deelnemer heeft hiervoor een laptop of computer nodig.
Een incompanytraining, een training op locatie of voor een besloten groep wordt in overleg vormgegeven en gepland. Hiervoor wordt een offerte op maat gemaakt.

Artikel 4. Aanmelding
Aanmelding geschiedt via de website van Lytse Pop. Een aanmelding kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Zodra Lytse Pop via mail heeft bevestigd dat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen Lytse Pop en de deelnemer. Bij voldoende aanmeldingen gaat de training door. Alleen de aanmelding geeft geen garantie op het volgen van de training.

Artikel 5. Tarieven
Het tarief voor de training staat vermeld op de website, in de bevestigingsmail van de aanmelding en op de factuur. Een uitzondering op de tarieven is mogelijk als er een actie of iets dergelijks is.

Artikel 6. Betaling
Bij de bevestiging van de aanmelding wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Na de bevestiging van aanmelding is het volgen van de training definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 7 en 8. Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal een herinnering verzonden worden.

Artikel 7a. Annulering door de deelnemer
Wanneer de deelnemer door uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden toch niet kan deelnemen aan de training dient deze Lytse Pop hiervan direct op de hoogte te stellen per mail. Annulering door de deelnemer geeft geen recht op het volgen van de training op een ander tijdstip of locatie. Afhankelijk van de omstandigheden kan Lytse Pop besluiten om deelnemer wel de mogelijkheid te geven tot het volgen van de training op een ander tijdstip of locatie. Dit is ter beoordeling aan Lytse Pop.
Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training wordt het eventueel betaalde bedrag geretourneerd met uitzondering van de administratie- en inschrijfkosten van €15,-  Bij annulering vanaf eenentwintig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de training is 50% van het bedrag + administratie- en inschrijfkosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 7b. Annulering van een training op maat of incompany of voor een besloten groep
Wanneer de opdrachtgever door uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden de training wil annuleren dient deze Lytse Pop hiervan direct op de hoogte te stellen per mail. Annulering door de opdrachtgever geeft geen recht op het verzetten van de training naar een andere datum of locatie. Afhankelijk van de omstandigheden kan Lytse Pop besluiten om opdrachtgever wel de mogelijkheid te geven tot het verzetten van de training naar een andere datum of locatie. Dit is ter beoordeling aan Lytse Pop.
Bij annulering na acceptatie van de offerte tot acht weken voor aanvang van de training is 50% van het totale bedrag verschuldigd met een minimum bedrag van €500. Bij annulering vanaf acht weken tot zes weken voor aanvang van de training is 70% van het totale bedrag verschuldigd met een minimum bedrag van €700. Bij annulering vanaf zes weken tot vier weken voor aanvang van de training is 80% van het totale bedrag verschuldigd met een minimum bedrag van €850. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de training is 90% van het totale bedrag verschuldigd met een minimum bedrag van €1000. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.


Artikel 8. Annulering door Lytse Pop

Lytse Pop behoudt zich het recht voor een training te annuleren bij overmacht. Lytse Pop zal zich inspannen om de opdrachtgever of de deelnemer de training alsnog aan te bieden, eventueel met een andere docent, op een andere datum etc. Is dit niet mogelijk dan wordt het betaalde bedrag geretourneerd.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid
Lytse Pop zal de door de opdrachtgevers/deelnemers verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Het verstrekte trainingsmateriaal is eigendom van Lytse Pop. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de training worden door Lytse Pop voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Lytse Pop mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Deelnemen aan de training en de opdracht voor de training is voor eigen risico. De opdrachtgever/deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan de training mogelijk is. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de training wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lytse Pop valt.  Indirecte schade wordt niet vergoed. De trainingen van Lytse Pop worden zeer zorgvuldig vormgegeven, desondanks kan Lytse Pop op geen enkele wijze instaan voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie. Lytse Pop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van beslissingen of handelingen gebaseerd op de informatie uit de training.  

Artikel 12. Klachten
Indien een deelnemer of een opdrachtgever een klacht heeft, kan hij/zij deze klacht schriftelijk of per mail indienen bij Lytse Pop tijdens de training of binnen zes weken na afloop van de training. Lytse Pop streeft er altijd naar om er samen met de deelnemer uit te komen. Lytse Pop zal binnen drie weken na ontvangst van de klacht reageren.